over ons en onze redenen 

Waarom wij dit doen

Wij zien taalproblematiek als een sociaal maatschappelijk probleem. Wij kiezen bewust voor een stichting zonder winstoogmerk, omdat goede kwaliteit voor iedereen beschikbaar moet zijn. Om de slagingskansen van taalzwakke kinderen op school en in onze samenleving te vergroten, hebben wij dit onderwijsondersteunende taalprogramma ontwikkeld rondom de FAST®-methode.     

  • Taalachterstand en laaggeletterdheid neemt toe. 

  • Taalachterstand speelt een rol bij werkloosheid, gezondheidsproblematiek en onvoldoende maatschappelijke participatie. 

  • Taalachterstand houdt sociaal maatschappelijke achterstand in stand.

  • Bezuinigingen hebben de kwaliteit van het onderwijs verder verlaagd. 

  • Na de invoer van de Wet Passend Onderwijs heeft het onderwijs nog meer te kampen met een te grote werkdruk en te grote klassen. 

  • PABO-opleidingen bieden minder aanvullende expertise.

  • Remedial teaching kost gemiddeld € 45,- en wordt niet vergoed. Dit is voor veel mensen helaas te duur, waardoor de taalachterstand vaak niet wordt aangepakt.

Coördinatoren

Wekelijks is er bij ieder project een coördinator aanwezig vanuit Taal voor Mekaar om de scholen te ontlasten. Zij begeleiden de vrijwilligers en kinderen, zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en beantwoorden alle inhoudelijke vragen.

Bestuur 

Taal voor Mekaar is een stichting heeft drie bestuursleden, die over uiteenlopende expertise beschikken. De gemene delers zijn interesse in maatschappij, kinderen en onderwijs. Het bestuur heeft een sterk coachende functie.